Tolstoy and Chekhov, convalescing near Yalta :: 10.5 x 14 inches :: Framed - $300.00 :: Matted - $210.00

   

Tolstoy and Chekhov, convalescing near Yalta :: 10.5 x 14 :: Framed - $300.00 :: Matted - $210.00